Каталошки број: 1028. Компетенција К2, Приоритет П1
Укупно бодова: 24, непосредно: 2, електронски: 22